Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Przepisy przeciwpożarowe

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego


Jest to dokument, który został specjalnie opracowywany na potrzeby konkretnego obiektu (jak: zakłady produkcyjne, hale magazynowe, obiekty użyteczności publicznej czy obiekty mieszkalne) bądź jego części, będącej oddzielną strefą pożarową. Instrukcję regulują przepisy przeciwpożarowe, które zobowiązują właścicieli, zarządców oraz użytkowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Dokumenty określają zasady zachowania, głównie w trakcie ewentualnego zdarzenia (pożaru), ale nie tylko. Instrukcję należy aktualizować przynajmniej raz na okres dwóch lat, jak również w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektów bądź procesów technologicznych, które mogą przyczynić się do wystąpienia innych wymagań w zakresie ochrony regulowanych przepisami przeciwpożarowymi.


Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego może zostać opracowana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie do tego celu kompetencje oraz zaznajomione z przepisami przeciwpożarowymi. Osobami uprawnionymi do przygotowania Instrukcji są:


  • absolwenci szkół średnich, którzy ukończyli szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • technicy pożarnictwa,
  • absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli kierunek inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
  • absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera:


  1. wymogi ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia obiektu, charakteru użytkowania, realizowanych procesów technologicznych oraz ograniczeń technicznych (m.in.: zagrożenia wybuchem);
  2. procedurę stosowanych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych na terenie obiektu wobec urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
  3. przepisy ppoż na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  4. informacje o sposobach wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  5. metody kontroli organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi;
  6. formy upubliczniania i zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z przepisami pożarowymi instrukcja powinna być umieszczona w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. W zdecydowanej większości przypadków taki dokument powinien zostać przekazany także straży. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których budynek objęty jest wymogiem posiadania systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.


Realizujemy zlecenia na plany ewakuacyjne, ukazujące wszystkie wyjścia oraz prowadzące do nich drogi. Ponadto oprócz drzwi zostanie zaznaczony sprzęt gaśniczy, aktualne położenie użytkownika oraz spis telefonów alarmowych. Możemy również zawrzeć skróconą instrukcję postępowania w sytuacji pożaru.