Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Impregnacja ogniochronna drewna i tkanin

Wykonujemy impregnacje ogniochronne materiałów palnych występujących w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi elementy wykończenia wnętrz powinny być co najmniej trudnozapalne.
Impregnacje wykonujemy tylko środkami posiadającymi wymagane dopuszczenia ITB, PZH oraz aktualne certyfikaty.Prawo:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

"W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione."
"Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione."
"Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli klas odporności ogniowej oraz powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień."